1. קבלת התקנון ותנאי שימוש

1. השימוש באתר GaysTube.co.il בכל דרך ו/או אמצעי מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה ובהכרה והסכמה מלאה לכל התנאים אשר מפורטים ומוגדרים להלן.
2. במידה ואין בהסכמתך לקבל את התנאים והדרישות המפורטים להלן, הינך נדרש לחדול מהשימוש באתר ולהפסיק לקבל את שירותי האתר לאלתר.
3. תנאי התקנון והסכם זה וכן, תנאי השימוש באתר כפופים לשינויים אשר יבוצעו ע"י האתר וביוזמתו הבלעדית, מידי פעם לפעם ובמועדים בלתי תלויים ו/או מוגדרים.
4. הינך מסכים לקבל על עצמך ולהסכים על כל השינויים ו/או העדכונים אשר האתר יעשה ויבצע במסגרת תקנון והסכם זה באופן מלא וללא כל עוררין.
5. התנאים וההסכמות החלים במסמך זה, חלים על כל המשתמשים של האתר, הן אם הינך "מבקר אקראי" והן אם הינך, "משתמש רשום וקבוע".
6. כאמור, השימוש באתר מהווה אישור לגבי הסכמתך לקבל ולפעול בהתאם לקבוע במסמך זה במלואו בלבד.
2. הגדרות האתר

1. אתר GaysTube מאפשר העלאה, שיתוף וצפייה כללית סוגים שונים של תוכן המאפשר למשתמשים רשומים ולא רשומים לשתף ולהציג תיאורים חזותיים של תוכן למבוגרים, כוללים תמונות מיניות מפורשות. בנוסף, GaysTube מכיל תוכן וידאו, מידע וחומרים אחרים שפורסם / שהועלה על ידי משתמשים. GaysTube מאפשר למשתמשים שלה כדי להציג את התוכן והאתר בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם זה.
2. אתר GaysTube עשוי לכלול גם קישורים מסוימים לאתרי צד שלישי אשר אינם נמצאים בבעלות או בשליטת GaysTube. GaysTube אינו אחראי לתוכן, מדיניות פרטית ושיטות העבודה של כל צד שלישי. GaysTube לא יכול לצנזר או לערוך את התוכן של אתרי צד ג '. אתה מכיר בכך ש – GaysTube לא יהיה אחראי לכל חבות הנובעת משימוש שלך בכל אתר אינטרנט של צד שלישי ו/או בכלל.
3. GaysTube הוא לשימוש האישי שלך ולא ישמש לכל שימוש מסחרי. כל שימוש בלתי חוקי ו / או בלתי מורשה ב – GaysTube אסור בהחלט.
3. גישה

כדי להשתמש באתר זה, אתה מאשר שאתה מעל גיל שמונה עשר (18) ו / או מעל גיל בגרות בתחום השיפוט בו אתה מתגורר וממנו אתה מפעיל את האתר. אם הינך מתחת לגיל 18 ו / או מתחת לגיל הבגרות בתחום השיפוט בו הינך מתגורר וממנו אתה מפעיל את האתר, אז אסור לך להשתמש באתר, והינך נדרש לצאת מהאתר לאלתר.

4. התנהגות ושימוש באתר

1. הינך מאשר ומסכים בזאת כי שימושך באתר, העלאת מידע ו/או קבצים ו/או כל מדיה שהיא למסגרת האתר הינה באחריותך הבלעדית והמוחלטת, לרבות כל השלכות משימושך באתר ו/או בשירותיו.
2. הינך מסכים ומאשר כי כל שימושך באתר הינו בהתאם לחוק המקומי והבינלאומי.
3. האתר אינו אחראי בדרך כלשהי כלפי פעולותיך באתר ו/או כל התנהלות מצידך במסגרת האתר, לרבות כל השלכה מפרסום, העלאה, העברה או פרסום במסגרת האתר.
4. הינך מסכים בזאת כי לא תעשה כל שימוש שהוא בלתי חוקי, מטריד, מאיים, מעליב, משמיץ, מגונה, מוציא דיבה, פולשני, שנאה, גזעני, פגיעה בזכות, פגיעה ביצירה, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסע' 4 ב' לעיל.
5. הינך מסכים ומתחייב שלא להעלות תוכן שמהווה או מכיל וירוסים או כל קובץ שעלול לגרום לנזק להפעלת האתר או להפעלת כל תוכנה ו/או חומרה השייך לצד ג' אחר.
6. הינך מתחייב שלא לחשוף את האתר לאחריות פלילית כלשהי ובמצב כזה, הינך מוותר על זכותך לפרטיות ובכדי להוכיח את חפות האתר.
7. על אף האמור לעיל, מוסכם כי לאתר נתון שיקול הדעת הבלעדי לגבי פעילותו בכל הקשור לפעילות שינקוט במידה ותתבצע הפרה של התנאים וההסכמות שבמסמך זה.
5. קניין רוחני וזכויות יוצרים

1. האתר הינו פלטפורמה אינטרנטית אשר מהווה מסגרת לפרסום והעלאת נתונים, טקסטים, תוכנות, סקריפטים, גרפיקות, מוזיקות, וידאו, תמונות, צלילים ומדיות שונות.
2. התוכן באתר הינו מוקנה לשימושך האישי בלבד ואינו לשימוש מסחרי בדרך כלשהי.
3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או למכור ו/או לנצל ו/או להשתמש בתוכן המוצג באתר ללא אישור מראש של בעל הזכויות בו במפורש.
4. הינך מתחייב בזאת כי כל תוכן ו/או מדיה א/ר מוצגת ו/או מפורסמת ו/או הועלתה על ידך לאתר הינם מתאימים להוראות החוק ואינם מנוגדים ו/או פוגעים בזכויות כל צד שהו, לרבות ובמיוחד זכויות יוצרים.
5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל שימוש באתר הינו בשמירה מלאה על זכויות היוצרים של כל גורם שהו ובמיוחד צד ג' אחרים.
6. הינך מתחייב בזאת כי הינך עושה שימוש ו/או מפרסם ו/או מעלה מדיה ו/או תוכן אחר אשר זכויותיו שייכות לצד ג', הינך רשאי להשתמש בתוכן ו/או מדיה אלה באופן חופשי וכי קיבלת אישור מפורש לשימוש בזכויותיו ביצירה ו/או במדיה ו/או בתוכן האמור.
7. הינך מתחייב בזאת לא לגרום לכל השבתה ו/או לפגיעה ו/או להפרעה לפעילות האתר ו/או לתוכנות האבטחה ו/או תוכנות אשר מטרתן הגבלה של שימוש או העתקה של תוכן במסגרת האתר.
8. הינך מסכים כי לאתר שיקול דעת בלעדי לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדית והבלתי תלויה, איזו פעולות לנקוט במקרה של הפרה כלשהי של הוראות מסמך זה ומצידך.
9. הינך מסכים כי הינך מעל גיל 18 שנים וכי הינך מעל הגיל הקבוע בחוק ו/או בשטח השיפוט במקום הימצאותי בזמן שימושי ו/או כניסתו ו/או פעילותו באתר.
10. במידה ואינך מסכים ו/או אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותיו הינך נדרש לחדול מהשימוש לאלתר ולצאת מהאתר במיידי.

6. פרסום תוכן/מדיה על ידי משתמשים

1. האתר מאפשר פרסום ו/או העלאת מדיה ו/או תוכן לאתר על ידי אורחים ו/או משתמשים באתר.
2. ידוע לי כי המדיות אשר מתפרסמות באתר אינן באחריות האתר עצמו ואינן בשליטה מלאה של האתר.
3. הפרסום ו/או העלאה ו/או שימוש באתר הינו ציבורי ובכך אין ביכולת האתר לשמור על זכותך לפרטיות. מכאן, הינך מסכים ומצהיר כי הינך מוותר על זכותך לפרטיות זו ובמיוחד בכל הקשור למדיה אשר מפורסמת ו/או מועלת על ידך לאתר.
4. השימוש באתר, לרבות הפרסום ו/או העלאת הנתונים ו/או המדיות ו/או התוכן הינו לשימוש אישי בלבד ובכל מצב אינו לשימוש מסחרי כלשהו.
5. האתר שומר לעצמו את הזכות למחוק ו/או להסיר ו/או להפסיק ההתקשרות ו/או הפרסום באתר בכל שלב וללא כל התראה מוקדמת.
6. הינך מצהיר ומאשר בזאת כי הינך אחראי באופן בלעדי לכל פרסום ו/או העלאה של מדיה ו/או תוכן ו/או אחר למסגרת האתר ויתרה מכך, בשימוש באתר ובמיוחד בעת פרסום ו/או העלאה לאתר, הינך מתחייב כדלקמן:

1) התוכן ו/או המדיה אשר מועלת הינה בבעלותך האישית והבלעדית.
2) ברשותך רישיון ו/או היתר ו/או הסכמה מפורשת ו/או אישור לשימוש בתוכן ו/או במדיה המפורסמת ו/או מועלת על ידך לאתר.
3) אינך עושה שימוש בלתי חוקי בתוכן ו/או במדיה המפורסמים ו/או המועלים לאתר.
4) התוכן ו/או הפרסום אשר הינך עושה בו שימוש הינו חוקי ו/או בהתאם להוראות כל חוק ובמפורש אינו מכיל תוכן אלים ו/או בלתי חוקי ו/או אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או שימוש בסימן מסחרי ללא היתר.
5) התוכן ו/או הפרסום אשר הינך עושה בו שימוש במסגרת האתר אינו מכיל קטינים ו/או חסרי ישע ו/או גורמים בלתי כשירים, ע"פ החוק.
6) ברשותך כל הסכמה ו/או אישור ו/או אסמכתא לגבי יכולתך לפרסם ו/או להעלות בכתב לגבי גיל ו/או הסכמת המשתתפים במדיה.
7) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הינך מצהיר כי יש ברשותך הסכמה מפורשת לשימוש במדיה ו/או בתוכן המפורסם על ידך מבעל הזכויות במדיה ומכל משתתף במדיה אשר ניתן לזיהוי במסגרת המדיה ו/או התוכן ולצורך השימוש שנעשה על ידך, לרבות ובמפורש ובמיוחד השימוש במסגרת האתר.
8) בפרסום ו/או העלאת המדיה ו/או התוכן על ידך לאתר, הינך מעניק ומקנה לאתר את הזכויות לפרסם ו/או לעשות שימוש בתוכן ו/או במדיה ו/או בפרסום ברחבי העולם ללא כל הגבלה ו/או תנאי ו/או דרישה.
9) כמו כן, בהעלאה ו/או פרסום המדיה ו/או התוכן על ידך במסגרת האתר, הינך מותיר ומאשר השימוש ו/או הצפייה במדיה ו/או בתוכן המפורסם ו/או המועלה על ידך לכלל האורחים ו/או המועלה על ידך לכלל האורחים ו/או המשתמשים באתר וללא כל תנאי.
10) הצהרתך והסכמתך להקנות ולהעניק את הזכויות בתוכן ו/או במדיה כאמור לעיל הינן באחריותך הבלעדית והאישית בלבד ועל בסיס הסכמתך נעשה השימוש במסגרת האתר.
7. בפרסום מדיה באתר,הינך מסכים כי:

1) לא תעשה שימוש בכל מדיה שאינה בבעלותך הבלעדית והמפורשת.
2) הינך מעניק לאתר את הזכות לעשות כל שימוש במדיה שפרסמת במסגרת האתר ובהתחייבותך זו הינך נושא בכל האחריות בדין פרסום המדיה באתר ע"י האתר בכל פלטפורמה אחרת.
3) לא תפרסם כל חומר ו/או מדיה שהינה מגונה ו/או לא חוקית ו/או משמיצה ו/או מוציאה דיבה ו/או טורדנית ו/או דבר הסתה ו/או גזענית ו/או מעודדת התנהגות פסולה ו/או ביצוע עבירה על החוק ו/או תגרור התחייבות אזרחית כלשהי ו/או שאינה בגדר החוק ו/או אינה ראויה והולמת.
4) לא תפרסם כל מדיה שתכליתה עסקי ו/או מסחרי.
5) לא תתחזה לאדם אחר.
6) אין כל אחריות לאתר בקשר עם פרסום כלשהו שנעשה ע"י גורם אחר שאינו האתר ואין לאתר כל אחריות בקשר עם דבר הנחזה כייעוץ ו/או עצה ו/או פיתרון בעיה ו/או הוראות לביצוע דבר ו/או הליך.
7) ידוע כי האתר אינו תומך בשום דרך בהפרה של זכויות יוצרים ואף מבלי לקחת אחריות על פעולה כלשהי, האתר רואה בהפרה של זכויות אלה כחמורה ביותר.
8) האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל פרסום באתר ו/או לגרוע כל משתמש מרשימת המשתמשים באתר מכל סיבה שהיא ובמיוחד כאשר מתבצעת הפרה של הוראות התקנון ו/או עבירה על כל חוק, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.
9) בשימוש באתר, הינך מודע לכך שתהיה חשוף לתוכן ומדיה שמפורסם ע"י צד ג', אשר אין האתר אחראי עליו ו/או לגביו. משכך, הינך מסכים בזאת ומראש, לוותר על כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו ובקשר עם התוכן ו/או המדיה המפורסם ע"י צד אחר ו/או כל תוכן ו/או מדיה שאין לאתר שליטה לגבי פרסומו ו/או תוכנו ו/או היקפו.
10) האתר רשאי כאמור, מכל סיבה להפסיק את הפרסום ו/או את הפעילות באתר מכל סיבה שהיא ו/או ללא כל סיבה כלל והכל לפי שיקול דעת בלעדי של האתר ו/או מפעיל האתר וללא כל הודעה מראש.
11) במפורש, אין לאתר כל אחריות כלפי התוכן המפורסם ע"י צד אחר, והתנהגות משתמשי האתר.
12) במידה שהאתר בוחר מסיבותיו כן לפקח על תוכן ו/או מדיה כלשהי, אין בפיקוחו ו/או בהתנהלותו האחרת בכדי לקבל על עצמו כל אחריות בעניין זה ו/או בכל עניין אחר הקשור עם נושא זה.
13) אתה האחראי הבלעדי לתוכן שמפורסם על ידך ובכך הינך מקנה לאתר את הזכות ליתן כל מידע אודותיך ו/או לגבי חיבורך לאתר ו/או כתובת IP לכל גורם חוקי שדורש מידע זה ובמסגרת עיקרון השמירה על פרטיות המשתמשים באתר.
7. מדיניות סיום השימוש באתר/סגירת חשבון משתמש

1. פעילותו של משתמש תופסק באופן מיידי במידה והמשתמש יעשה כל שימוש אינו הולם ו/או אינו תואם את תקנון האתר ו/או כל חוק.
2. הפסקת שימושו של משתמש תעשה ע"פ שיקול דעתו של האתר ו/או מי מטעמו ובאופן מיידי ללא כל יכולת ערעור.
8. מדיניות כללית

1. האתר פועל באופן נחרץ כנגד משתמשים מפרי חוק ובמיוחד כנגד משתמשים באתר שעושים שימוש בפורנוגרפיית קטינים, בעלי חיים, אונס, עינויים, מוות ו/או כל סוג אחר של תוכן ו/או מדיה של תועבה ו/או לא חוקי.
2. האתר מודיע בזאת ובמפורש כי ישתף פעולה עם כל גורם חוקי/מדיני/ממשלתי בכדי למגר השימושים המנויים לעיל ובכך ניתנת הסכמתך למסירת כל מידע רלוונטי לגביך ולרשויות אלה.
9. דמי שימוש

1. האתר רשאי לגבות כסף בעבור השימוש באתר וכן, רשאי מידי תקופה לעדכן את תעריפי השימוש באתר והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
2. משתמש אשר יפר הוארה מתקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל חוק, לא יזכה להחזר כספי במידה ותישלל נגישותו ו/או שימושו באתר.

10. אחריות האתר והמשתמש

1. הינך מצהיר ומתחייב כי כל מידע שמסרת למערכת האתר הינו מדוייק ונכון.
2. הינך מצהיר כי הינך מודע למהות האתר והגדרתו וכי ברצונך ליהנות משימוש חופשי באתר.
3. הינך מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקי לשימושך באתר זה וכי אין כל מגבלה ו/או מניעה להתקשרותך בהסכם זה ו/או לקבל על עצמך הוראות ו/או התחייבויות התקנון.
4. הינך מצהיר ומסכים כי כל מידע שנאגר ונאסף משימושך באתר יועבר לגורמים שונים ובהתאם לחוק ו/או להוראות הדין החלות.
11. כתב ויתור לגבי אחריות

1. השימוש באתר הינו באחריותך הבלעדית והאישית.
2. אין לאתר כל אחריות כלפי כל גורם שהוא, לא במישור הפלילי ולא במישור האזרחי ובכך, ידוע ומוסכם כי כל האחריות לגבי פעולות שיבוצעו באתר ע"י המשתמשים הינם באחריות של מי שמצבע אותם בלבד.
3. האתר אינו נושא באחריות כלשהי לגבי פרסום ו/או תוכן האתר ובמיוחד תוכן שאינו מדוייק/מטעה/שגוי.
4. האתר אינו אחראי בשום דרך לגבי כל היזק לגופך ו/או לאחר ו/או לרכוש, הנובע מהשימוש באתר, לא במישרין ולא בעקיפין.
5. האתר אינו אחראי על כל גישה בלתי מורשה למידע המאוחסן באתר ו/או בשרתי האתר ו/או במקום אחר.
6. האתר אינו אחראי לכל הפרעה או הפסקה בשירות ו/או הפסקת פעילות האתר ו/או לכל "באג" או וירוס או סוס טרויאני או כל דבר דומה שעלול להיות מועבר למחשבכם ו/או לכל צד ג'. כמו כן, אין לאתר כל אחריות כלפי כל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מכל סיבה אחרת.
7. האתר אינו אחראי לתוכן ו/או לשירות ו/או למדיה שמוצעת ע"י צד ג' באתר וזאת על אף שייתכן ונתן הסכמתו לפרסום צד ג' במסגרת האתר.
8. האתר אינו אחראי כלפי כל עסקה ו/או חיוב ו/או התחייבות ו/או דרישה ו/או שירות שניתן ע"י צד ג' כלשהו.
9. הוראות סעיף זה באות בתוספת לאמור בתקנון כולו ואין לייחס להוראות הסעיף משקל נוסף על יתר הוראות התקנון. יש לכבד את הוראות התקנון כולן ובמיוחד הוראות כל חוק.
12. הגבלת החבות

1. בכל מקום בו מוזכר "האתר", מובן שהכוונה למערכת האתר, עובדי האתר, מפעילה, מנהליה, דירקטורים, סוכניה ו/או כל מי שמקושר עם האתר ו/או פעילות האתר, הן במישרין והן בעקיפין.
2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מובהר כי אין לאתר ו/או מי מטעמו כל כל אחריות כלפיך בדין כל נזק ישיר, עקיף, ענשתי, נזקים עקיפים מיוחדים, תוצאתיים ו/או אחרים, אשר נובעים מהשימוש באתר או בהמשך ו/או בנלווה לשימוש באתר.
13. שיפוי

1. הינך מסכים בזאת, לפצות ולשפות את האתר ו/או מי מטעמו, לרבות נושאי משרה, חברה קשורה עם האתר, דירקטורים, עובדים וסוכנים הקשורים עם האתר וכנגד כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או נזק ו/או חבות ו/או הפסדים ו/או התחייבות ו/או הוצאה (כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) הנוסע משימושך באתר ולרבות:
1) שימוש בלתי ראוי באתר.
2) הפרה של תקנון זה.
3) הפרה של כל זכות של צד ג'.
4) הפרה של זכויות יוצרים, קניין, פרטיות.
5) גרימת נזק לצד ג'.
2. הינך מאשר ומסכים בזאת כי התחייבויותיך והסכמתך תקפה לאורך כל תקופת שימושך באתר וכן, לאורך כל התקופה החוקית שלאחר השימוש באתר וכהגדרת חוק ההתיישנות.
3. הינך מאשר כי הינך בן למעלה מ – 18 שנים, כשיר, שפוי וללא כל מגבלה חוקית בכדי להקשר בהתקשרות זו ולקבל התחייבות זו.
4. כל ההצהרות וההסכמות בתקנון זה ניתנו מרצוני החופשי וללא כל כפייה ו/או לחץ ו/או אונס.
14. המחאה

1. כל זכות ו/או התחייבות שניתנה בתקנון זה, אינה ניתנה להעברה ומוגבלים לאחריותך האישית והבלעדית בלבד.
2. אין כל זכות להמחות התחייבות כלשהי שניתנה מצידך ולכל גורם אחר.
3. הינך אחראי באופן בלעדי ומלא להתנהגותך ולשימושך באתר.
4. המידה וקיימת סטירה כלשהי בין הוראות ו/או סעיפי תקנון זה לבין הוראות חוק כלשהן, יגבר הוראות החוק על התקנון אך סטירה כאמור לא תהווה לביטול התקנון ו/או ההתחייבות, אלא שהתקנון יותאם להוראות החוק בהתאמה.
15. סמכות שיפוט וחוק

1. הינך מקבל על עצמך את כל הוראות החוק המקומי במקום שימושך באתר, ביחד ובצירוף לכל הוראות החוק הקבועים בעת השימוש באתר ובמדינה בה ממקום שרת האתר.
2. סמכות השיפוט בכל עניין הקשור באתר ו/או בשימוש באתר ו/או בפרסומים שבאתר יהיה נתון לכבוד בית המשפט בעיר לימסול, קפרסין בלבד.
3. הינך מסכים בזאת במפורש כי סמכות הדיון המוגדרת לעיל היא על דעתך ובהסכמתך.
16. שונות
1. כתובת האתר לצורך שליחת מכתבים בלבד הינה: ת.ד. 540 ,אור יהודה, מיקוד 6025402.
2. מסמך זה נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה ותואם לזכרים והן לנקבות וללא כל הבדל של מין, דת, מוצא, עדה וכו'.
17. הסכמה לתנאי שימוש

1. בכניסה לאתר, הינך מאשר ומסכים לכל האמור זה, ללא כל תנאי.
2. האתר רואה באישורך כאמור כחתימה פיזית מצידך על המסמך וכהתחייבות מפורשת ומלאה לאמור ומוסדר לעיל.